Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia żołnierzy NSR

 

Po wstąpieniu do Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymaniu przydziału kryzysowego żołnierzom przysługują następujące uprawnienia:

 Należności finansowe

Żołnierze NSR otrzymują atrakcyjne uposażenie uzależnione od posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska, za każdy dzień służby z tytułu:

-         odbywania ćwiczeń wojskowych;

-         pełnienia okresowej służby wojskowej.

 NAGRODY DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach rotacyjnych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród żołnierzom niezawodowym (Dz. U. 2015, poz. 229) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. Nr 140 poz. 822)

 Ponadto przysługuje im:

-         zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby /z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem/;
-         prawo do nagród z tytułu realizacji zadań służbowych (po 12 miesiącach trwania kontraktu i odbyciu ćwiczeń rotacyjnych z wynikiem pozytywnym);
-         zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 Kwestie pracownicze

-         w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ochrona nie obejmuje także przypadków ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także sytuacji określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników / Dz.U. Nr 90, poz.844, z póżn. zm./. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
-         uzyskanie gwarancji stabilności zawodowej /urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,itp./;
-         czas czynnej służby wojskowej będzie wliczony do wysługi pracowniczej;
-         w przypadku emerytów wojskowych, których emerytura jest niższa niż 75 proc. podstawy jej wymiaru, okres czynnej służby wojskowe w NSR zostanie im doliczony do wysługi;
-         w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej będą opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Pomoc Edukacyjna

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

Opieka zdrowotna

-         określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
-         bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne związane z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
-         turnusy leczniczo - profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Świadczenia w naturze

-         bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
-         bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie .wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
-         bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

Prestiż służby w rezerwie

-         uwzględnianie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
-         prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
-         prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera - rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
-         prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl