Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
System finansowania i uprawnienia WOT

1)  Finanse

a)    Uposażenie zasadnicze

Żołnierzowi WOT pełniącemu rotacyjnie Terytorialną Służbę Wojskową (dalej zwaną jako TSW) przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień pełnienia TSW, w zależności odposiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego.

b)    Dodatki

Żołnierzowi WOT pełniącemu TSW rotacyjnie, przysługują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

 • dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;
 • dodatek funkcyjny;
 • dodatek motywacyjny;
 • dodatek za gotowość bojowa.

c)    Pokrycie kosztów i świadczenia rekompensujące

Żołnierzowi WOT pełniącemu TSW rotacyjnie, przysługuje zwrot kosztów za:

 • dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i powrót;
 • uczestnictwo w kursach lub szkoleniach specjalistycznych.

Poza tym, żołnierzowi WOT pełniącemu TSW rotacyjnie, przysługuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy                 lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie pełnienia TSW.

UWAGA! Świadczenie to nie przysługuje za pełnienie służby jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy.

d)    Dofinansowania

Żołnierzowi WOT pełniącemu TSW rotacyjnie, przysługuje dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższenia kwalifikacji.

2)  Szczególne uprawnienia

Żołnierzowi WOT pełniącemu TSW rotacyjnie, przysługują następujące uprawnienia:

 • na wniosek pracownika (żołnierza WOT), jego pracodawca obowiązany jest udzielić mu zwolnienia od pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do pełnienia TSW;
 • na wniosek pracownika (żołnierza WOT), który pełnił TSW rotacyjnie, jednorazowo nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, pracodawca obowiązany jest udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu pełnienia tej służby, w wymiarze jednego dnia, bez zachowania prawa do wynagrodzenia;
 • pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia rotacyjnie TSW urlopu bezpłatnego na okres trwania służby;
 • pracownik (żołnierz WOT) powołany do TSW otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (odprawa nie przysługuje w przypadku ponownego powołania do tej samej służby, a powołany już poprzednim razem otrzymał ww. odprawę).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl