Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego składa się:

•         testu sprawności fizycznej,

•         testu znajomości języka angielskiego,

•         rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

•    podpisaniu umowy;

•    wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;

•    stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

 

Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Informujemy, że w 2019r. prowadzony będzie nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019r. w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową) i absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

1)    do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;

2)    do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

 

NABÓR DO 3-MIESIĘCZNEGO STUDIUM OFICERSKIEGO

 

Zgodnie z Decyzją Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski (od momentu uruchomienia rekrutacji online) do Dyrektora Departamentu Kadr do 21 stycznia 2019 roku.

Rekrutacja online od 4 stycznia 2019

 Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego
przygotowujące do pełnienia służby w 2019 roku

 

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc1

1

Medyczny

 

dentystów

2

weterynarii

1

farmaceutów

4

fizykobiochemików

2

pielęgniarstwa

3

ratownictwa medycznego

2

2

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

prokuratorska

7

3

Duszpasterstwa

teologiczna

2

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego oraz podoficerów zawodowych

Podstawa – Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Wymagania kwalifikacyjne do korpusu osobowego duszpasterstwa określa Ordynariat Polowy.

 

NABÓR DO 12-MIESIĘCZNEGO STUDIUM OFICERSKIEGO

 

Zgodnie z Decyzją Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski (od momentu uruchomienia rekrutacji online) do Dyrektora Departamentu Kadr do 15 maja 2019 roku.

 Rekrutacja online od 4 stycznia do 15 maja 2019

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego

przygotowujące do pełnienia służby w 2019 roku

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc1

 1

Logistyki

ogólnologistyczna

dla Wojsk Obrony Terytorialnej

16

Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc1

 2

Wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana

dla Wojsk Obrony Terytorialnej

86

 3

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

3

 4

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

10

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego

Podstawa – Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów zostaną podane po ich określeniu przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej
w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

 

Szczegóły dotyczące naboru na stronie internetowej uczelnie https://www.awl.edu.pl/
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Żaganiu pod  nr telefonu 261 689 253 (WKU Żagań - Wydział Rekrutacji).

 

  STUDIUM OFICERSKIE NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORALNEJ

Studium oficerskie na potrzeby WOT.

          O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach
12-miesięcznego studium oficerskiego może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem zawodowym:

̶   niekarana sądownie;

̶   posiadająca obywatelstwo polskie;

̶   posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

̶   posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia.

 

          Kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania, następujące dokumenty;

̶        wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej);

̶        dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia;

̶        życiorys;

̶        odpis skrócony aktu urodzenia;

̶        potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

̶        ksero dowodu osobistego;

̶        zdjęcie legitymacyjne;

̶        informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

         Studium oficerskie na potrzeby WOT dedykowane jest dla kandydatów na oficerów zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w jednostkach wojskowych WOT. Przeznaczone jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

          Nabór w 2019 r. zostanie przeprowadzony na podstawie Decyzji Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

 


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl