Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamacje

Osoby reklamowane są zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek.

Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które: 

1.wykonują mandat posła, senatora lub radnego;

2.zajmują kierownicze stanowiska państwowe; 

3.ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska, które są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie.
Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu : imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz zajmowane stanowisko, kwalifikacje lub pełnioną funkcję.  

Reklamowanie na wniosek może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:
1.urzędach państwowych lub samorządowych i Narodowym Banku Polskim;
2.zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
3.jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
4.centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
5.publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
6.przedsiębiorstwach, na które zostały nałożone zadania na rzecz obronności państwa.


W razie ogłoszenia mobilizacji lub i czasie wojny reklamowanie na wniosek może być prowadzone w stosunku żołnierzy pełniących czynna służbę wojskową po trzydziestu dniach od ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny, nie wcześniej jednak niż po trzydziestu dniach od dnia powołania do czynnej służby wojskowej.
Podstawą reklamowania na wniosek jest pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców.
We wniosku ujmuje się następujące dane wskazanych w nim osób: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, stopień wojskowy, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowana, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w zakładach pracy, również podstawę objęcia zakładu pracy programem mobilizacji gospodarki lub podstawę nałożenia zadania na rzecz obronności państwa.

Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie wniosku oraz w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej:
1.zwalnia osobę ujętą we wniosku z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny albo;
2. odmawia reklamowania osobie ujętej we wniosku.

Wojskowy komendant uzupełnień:
1. w przypadku, o którym mowa w punkcie 1, informuje pracodawcę o  reklamowaniu, przesyłając mu jeden egzemplarz wniosku z adnotacją o  reklamowaniu osoby lub osób;
2. w przypadku, o którym mowa w punkcie 2, przesyła pracodawcy decyzję o  odmowie reklamowania.


Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej może odmówić reklamowania na wniosek odpowiednio żołnierza rezerwy albo żołnierza w czynnej służbie wojskowej, jeżeli zwolnienie tego żołnierza z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny spowodowałoby niemożliwe do uzupełnienia braki w stanie osobowym Sił Zbrojnych, obniżyłoby zdolność bojową jednostki wojskowej albo gdy Siły Zbrojne poniosły nakłady na uzyskanie przez tego żołnierza kwalifikacji specjalistycznych przydatnych w Siłach Zbrojnych.
Kierownicy urzędów samorządu terytorialnego oraz pracodawcy niezwłocznie informują zainteresowane osoby o ich reklamowaniu. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji o reklamowaniu własnoręcznym podpisem.

Dokonane reklamowanie na wniosek wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej może uchylić:
1. na wniosek pracodawcy;
2. z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę  reklamowania na wniosek.


Osoby reklamowane powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o wszelkich okolicznościach mających wpływ na to reklamowanie a w szczególności o:
1. wygaśnięciu lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
2. zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia  dotychczasowej funkcji;
3. rozwiązaniu stosunku pracy;
4. zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad  trzy miesiące.


O okolicznościach mających wpływ na reklamowanie osoby reklamowane powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień w terminie trzydziestu dni od dnia ich powstania, przedstawiając do wglądu stosowne dokumenty.
Organy dokujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny z dnia 21 września 2004r. 


 

 

 

 

 
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl