Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydziały organizacyjno-mobilizactyjne

  • Nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej dokonuje się na określone stanowisko w tej jednostce.
  • Nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby osobie będącej żołnierzem rezerwy może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego żołnierza rezerwy, któremu przewiduje się nadać ten przydział.
  • Osobom, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w formie zbiorowej listy imiennej, kierownik jednostki zmilitaryzowanej wydaje karty przydziału.
  • W przypadku przeniesienia, kierownik jednostki zmilitaryzowanej wydaje osoby przenoszonej, kartę przydziału do jednostki zmilitaryzowanej, w której dana osoba będzie pełnić służbę. Jeżeli przeniesienie służbowe dotyczy żołnierza rezerwy, kierownik jednostki zmilitaryzowanej informuje o tym wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki.


Kwalifikowanie osób, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, polega na ustaleniu:

1.przydatności poszczególnych osób do objęcia stanowisk w jednostce zmilitaryzowanej pod względem wieku, stanu zdrowia, posiadanych kwalifikacji i miejsca zamieszkania;
2.stosunku do służby wojskowej oraz spełnienia przez kandydatów do służby formalnych warunków, o których mowa w art. 175 ust.1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikowanie osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dokonuje się w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej. W istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji, kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dokonuje się spośród pracowników tej jednostki. W bazach formowania i resortowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach zmilitaryzowanych w pierwszej kolejności kwalifikuje się osoby będące pracownikami tych jednostek. Po wyczerpaniu możliwości, sporządza się zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.

Zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej sporządza się osobno na żołnierzy rezerwy ujętych w ewidencji wojskowej jako rezerwy osobowe formacji specjalnych i osobno na pozostałe osoby.
Przeznaczenie osoby do służby w jednostce zmilitaryzowanej następuje z chwilą wydania karty przydziału. Osoby zatrudnione w istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji lub w bazie formowania i zakwalifikowane do służby w jednostce zmilitaryzowanej uznaje się za przeznaczone do tej służby z chwilą złożenia podpisu na zbiorowej liście imiennej.

Unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, dokonują odpowiednio kierownik jednostko organizacyjnej lub wojskowy komendant uzupełnień, którzy nadali przydziały. Organ, który dokonał unieważnienia, powiadamia o tym fakcie odpowiednio wojskowego komendanta uzupełnień lub kierownika jednostki organizacyjnej.
Z dniem zwolnienia ze służby przydział organizacyjno-mobilizacyjny nadany osobie zwalnianej ze służby podlega unieważnieniu. Karty przydziału wydane osobom, które zostały przeniesione na inne stanowisko w tej samej jednostce zmilitaryzowanej lub do służby w innej jednostce zmilitaryzowanej albo zostały zwolnione ze służby, podlegają zwrotowi i załączeniu do ewidencji.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

 


 

 

 

 

 
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl