Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury naboru

 

 

 


 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

•         posiadająca obywatelstwo polskie:

•         o nieposzlakowanej opinii;

•         której wierność Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;

•         posiadająca odpowiednie kwalifikacje;

•         posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (kat. Z).

PROCEDURA POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

1.  Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

2.    Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.

3.  W przypadku braku wolnych stanowisk służbowych lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.

4.  Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.

5.    Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

6.   Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

7.   Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

8.    Do wniosku, żołnierz rezerwy załącza:

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dniu przed upływem terminu złożenia wniosku;
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego;
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko;
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza   rezerwy stanowisku służbowym.

9.   Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, a następnie zawierany jest z nim kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi kartę powołania i kieruje go do właściwej jednostki wojskowej w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Szeregowy zawodowy jest żołnierzem służby kontraktowej.
Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.
Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe. Rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej w odniesieniu do stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych wydaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora), w podległych jednostkach wojskowych.

 

Do korpusu szeregowych zawodowych można powołać:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową,
 • ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową,
 • stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

  KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

  Do służby stałej w korpusie podoficerów można powołać:

  - podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

  - podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada wykształcenie średnie,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

   

  Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

  Ponadto do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

  - podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, mianowaną na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki),po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Ponadto do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

- oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 •  posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

-  oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.


 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl