Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury Naboru

PROCEDURY REKRUTACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.) osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych składają wniosek wraz z niżej wymaganymi dokumentami:

  • świadectwo dojrzałości;

  • życiorys;

  • skrócony odpis aktu urodzenia;

  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą 
    niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

  • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne do uczelni wojskowych (Akademie Wojskowe, Wyższe Szkoły Oficerskie):

1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości – w terminie do dnia 31 marca danego roku –  bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni wojskowej;
2. osoby posiadające świadectwo dojrzałości (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz do służby kandydackiej na uczelni wojskowej) – w terminie do dnia 15 maja danego roku –  do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr,  za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień;

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej po złożeniu wymaganych dokumentów do uczelni wojskowej jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań dopełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Informacje dotyczące naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych określają:

 

ZASADY PROWADZENIA NABORU NA SZKOLENIA WOJSKOWE ORAZ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA REKRUTACYJNE ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH NIŻEJ WYMIENIONYCH UCZELNI WOJSKOWYCH

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
W WARSZAWIE
im. Jarosława Dąbrowskiego 
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 839 000
www.wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
W GDYNI
im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69 
tel. 261 262 514
www.amw.gdynia.pl

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im. gen. Tadeusza Kościuszki 
51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 
tel. 261 658 134
www.awl.edu.pl

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 
W DĘBLINIE 
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261 517 733
www.wsosp.deblin.pl

Szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju służby można zasięgnąć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Żaganiu, ul. Żarska 19 pod numerami telefonu:

1. Iwona Wasiak - tel. 261 689 253

2. mjr Dariusz Arent - tel. 261 689 276

3. kpt. Robert Wiśniewski tel. 261 689 257

e-mail: wkuzagan@ron.mil.pl

 

pomocne linki:

*   www.mon.gov.pl

*   www.wojsko-polskie.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl