Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury Naboru
PROCEDURY NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.


Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

 

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 • rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności

  do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw

  i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej

  i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl