Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, jeżeli:
1. w przypadku żołnierzy rezerwy - nie przewiduje się ich powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2. w przypadku pracowników - zajmują stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych  w etacie jednostki wojskowej na czas wojny;
3. w przypadku osób nie będących pracownikami - zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki.


Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, do właściwego ze względu na siedzibę jednostki wojskowej wojskowego komendanta uzupełnień.

 

Wojskowy komendant uzupełnień, po konsultacjach z dowódcami jednostek wojskowych, na podstawie zapotrzebowań, nadaje pracownikom:
1. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, w której są zatrudnieni;
2. pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, innej niż jednostka wojskowa w której są zatrudnieni.


W przypadku nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom innym niż wskazane powyżej wojskowy komendant uzupełnień może zwrócić się do kierowników powiatowych urzędów pracy oraz pracodawców o wskazanie osób spełniających warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. W tym przypadku w oparciu o uzyskane dane oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej, po konsultacji z zainteresowanym dowódca jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.
Fakt nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień, a właściwy dowódca jednostki stwierdza w rozkazie dziennym podległej mu jednostki.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny podlega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano ten przydział:
1. jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mobilizacyjny;
2. została powołana do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem
3. wiczeń wojskowych;
4. utraciła obywatelstwo polskie;
5. wyjechała na stałe za granicę;
6. odbywa karę pozbawienia wolności.

Wojskowy komendant uzupełnień, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej labo osoby, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, może w uzasadnionych przypadkach, unieważnić  pracowniczy przydział mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobilizacyjnych jednostki wojskowej.
Unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego dokonuje wojskowy komendant uzupełnień z urzędu lub na wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej.


Po unieważnieniu pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:
1. niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę jednostki wojskowej;
2. odbiera od osoby, której unieważniono pracowniczy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokólarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl