Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa służba wojskowa

OKRESOWA SŁ
UŻBA WOJSKOWA

Okresowa służba wojskowa - rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.


Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Może być uruchamiana także do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.


Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.


Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:
•    dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
•    wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby;


Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nieposiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służb wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Pobierz wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej - POBIERZ
Pobierz kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej - POBIERZ


Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:
•    Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych w przypadku zadań realizowanych poza granicami państwa, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW);
•    dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony


          Podstawa prawna:

 -  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  Dz.U. z 2017r. ,poz. 1430 z późn. zmianami),
 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej ( Dz.U.2015.36 z dnia  9 stycznia 2015r.),
 -  Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 18 czerwca 2015r., w sprawie organizacji, planowania i powoływania żołnierzy rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej.


Szczegółowe informacje dotyczące  okresowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Żaganiu w pokoju nr 119 lub pod nr telefonu 261 68-92-56.    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl