Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) - wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Głównym przeznaczeniem Narodowych Siłach Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:

- zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

- przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,

- realizacji zadań poza granicami kraju,

- wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.

Służba w NSR ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Za ich zrealizowanie żołnierz może otrzymać nagrodę w wysokości do 2000 zł. Terminy odbywania ćwiczeń wynikają z wykazu, z którym żołnierz NSR jest zapoznawany na 30 dni przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego ich odbycie.

O przyjęcie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, posiadający polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej. Wystarczy złożyć pisemny wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu (zamieszkania), do którego należy dołączyć:

- odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli ochotnik pobiera naukę,

- uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,

- inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje lub umiejętności, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, certyfikaty językowe, itp.

KONTRAKT

Pełnienie służby w ramach NSR odbywa się na podstawie kontraktu.

Kontrakt na pełnienie służby w ramach NSR zawiera się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust  3a, w Ustawie o powszechnym obowiązku ochrony RP z możliwością jego ponownego nadania.

Zawarcie kolejnego kontraktu może nastąpić w przypadku złożenia przez żołnierza rezerwy wniosku w okresie obowiązywania dotychczasowego kontraktu, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem, do którego kontrakt ten obowiązuje.

ĆWICZENIA WOJSKOWE

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

    - jednodniowe;

    - krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;

    - długotrwałe - trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;

    - rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

   - odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;

   - mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

    - mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych oraz jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;

    - na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

    - na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe, ustala - w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej - dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez nich ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten nie obejmuje ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Wykaz ten sporządza się nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne, i zapoznaje z nim, za pisemnym potwierdzeniem, żołnierzy rezerwy.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych doręcza się żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem stawienia się na te ćwiczenia.

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierz rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

  1. dowódcę jednostki wojskowej- w trakcie pełnienia tej służby;
  2. wojskowego komendanta uzupełnień-przed powołaniem do jej pełnienia.

Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowa trwać dłużej niż dziewięć miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 689 264

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl