Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla pracodawców

Ochrona uprawnień pracowniczych 

W myśl obowiązujących przepisów w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to umów zawartych na czas nieokreślony.

Pracodawca jest zobowiązany urlopować pracownika będącego jednocześnie żołnierzem NSR na czas czynnej służby wojskowej. W czasie nieobecności tego pracownika, pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy.

Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy, pełniących okresową służbę wojskową lub terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy lub żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez tego żołnierza w oparciu o następujące zasady:

 • świadczenie będzie rekompensowało koszty ponie­sione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na pod­stawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pra­cownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego praco­dawcy, a także z tytułu wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej;
 • koszty nie będą obejmowały wynagrodzenia pra­cownika zastępującego żołnierza rezerwy, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, jeżeli żołnierz ten nie otrzymywał za ten okres wynagro­dzenia od zatrudniającego go pracodawcy;
 • wypłata świadczenia nastąpi na udokumentowany, podpisany przez pracodawcę, i złożony w terminie wniosek przesłany szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy, nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, z pełnienia okresowej służby wojskowej lub lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie;
 • kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy i wypłaci w okresie mie­siąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy;
 • odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, na­stąpi w drodze decyzji administracyjnej;
 • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwi­czeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej przez zołnierza rezerwy lub pełnienia przez żołnierza OT terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię­biorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pelnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza Prezes Główne­go Urzędu Statystycznego;
 • wysokość świadczenia będzie ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń woj­skowych, a w przypadku okresowej służby wojsko­wej lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie  - za dany miesiąc ich pełnienia;
 • jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy lub żolnierz OT jest zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysłu­guje wszystkim zatrudniającym go pracodaw­com, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych albo pelnionej okresowej slużby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;

Koszty poniesione przez pracodawcę obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

 • przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy lub żołnierza OT stanowisku pracy;
 • odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt. 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higie­ny pracy;
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środ­ków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z prze­pisów prawa i warunków zatrudnienia;
 • opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psy­chologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy -  także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 • ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywa­nego zawodu;
 • przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosz­tów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065,1292,1321 i 1428);

Koszty powinny wynikać z dokumentów źródło­wych ujętych w ewidencji finansowo-księgowej prowa­dzonej przez pracodawcę.


Obliczanie kosztów

Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecno­ści w pracy żołnierza rezerwy lub żołnierza OT, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej lub od dnia rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie do dnia zakończenia jej pełnienia, z tym że w przypadku:

 •     ćwiczeń wojskowych rotacyjnych — okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym;
 •     ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt. 1 — okres ten stanowi suma dni, w ktorych  nieprzerwanie trwało dane ćwiczenie wojskowe niezależnie od jego rodzaju;
 •     okresowej służby wojskowej — okres ten stanowi suma poszczególnych dni, w których w danym miesiącu nieprzerwanie trwała służba;
 •     terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie — okres ten stanowi suma poszczególnych dni, w których w danym miesiącu była pełniona służba;

Wysokość wypłaconej żołnierzowi rezerwy od­prawy, o której mowa w art. 125 ustawy o powszech­nym obowiązku obrony RP, pracodawca uwzględnia w kosztach liczonych za okres pierwszego miesiąca czasu trwania okresowej służby wojskowej.

Wysokość wypłaconej żołnierzowi OT od­prawy, o której mowa w art. 125 ustawy o powszech­nym obowiązku obrony RP, pracodawca uwzględnia w kosztach liczonych za okres miesiąca, w którym żołnierz OT stawił się po raz pierwszy do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Wypłata świadczenia

Kwotę świadczenia wypłaca się pracodawcy każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej lub terytorialnej  służby wojskowej pełnionej rotacyjnie - za dany miesiąc ich pełnienia.

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wnio­sek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. We wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wy­datki składające się na koszty. W przypadku ćwiczeń wojskowych praco­dawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby woj­skowej lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie sporządza wniosek osobno za każdy mie­siąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwier­dzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.


Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową / żołnierza OT pełniącego terytorialną slużbę wojskową rotacyjniew formacie pdf. >>>POBIERZ<<


  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
Żarska 19
68-100 Żagań
tel. 261689271
fax. 261689275
wkuzagan@ron.mil.pl